Privacy statement

Inleiding:

ZZP Nederland heeft uw privacy hoog in het vaandel staan. We besteden dan ook alle zorg en aandacht aan het veilig opslaan en gebruiken van uw gegevens. ZZP Nederland bestaat uit twee gelieerde bedrijven: ZZP Nederland BV (KvK 01140793) en ZZP Nederland Verzekeringen BV (KvK 53496035). De missie van ZZP Nederland is het stimuleren van het ondernemerschap van zzp’ers in brede zin. ZZP Nederland wil aan die missie gevolg geven door passende diensten voor zelfstandig ondernemers te ontwikkelen en aan te bieden, waarbij het belang van de aangesloten zelfstandig ondernemers voorop staat. Het hart van deze dienstverlening wordt gevormd door deskundige informatie en onafhankelijk advies.

Voor de adviseurs van ZZP Nederland Verzekeringen geldt aanvullend dat zij als financieel dienstverlener een wettelijke zorgplicht hebben jegens hun klanten. Dit is voorgeschreven door de Wet op het financieel toezicht. Daarbij is adequate informatieverstrekking een voorwaarde voor zorgvuldige dienstverlening. Uit de wet vloeit voort dat zij de zelfstandige ondernemer zo dient te informeren, dat er een goede afweging gemaakt kan worden omtrent de aanschaf van het verzekeringsproduct. Afhankelijk van het soort product is het ook verplicht om na de aanschaf de productinformatie te blijven verstrekken. Tevens moet het advies over het product aansluiten bij het persoonlijke profiel. Hiervoor kan het mogelijk zijn dat een klant- en risicoprofiel ingevuld moet worden.

Stichting ZZP Nederland (KvK 51800810) behartigt landelijk de collectieve belangen van ondernemende vakmensen (zzp’ers). De speerpunt van de dienstverlening van Stichting ZZP Nederland is de belangenbehartiging binnen de politiek. Stichting ZZP Nederland is de grootste belangenbehartiger van zelfstandig ondernemers in Nederland. Wij nemen ook regelmatig deel aan vergaderingen met de Belastingdienst, de KvK en de diverse ministeries om advies te geven over nieuwe regelgeving die zzp’ers treft. Ook proberen wij om ongunstige regelgeving voor zzp’ers om te buigen naar regelgeving die wel gunstig is voor zzp’ers. Uitgangspunt is dat onze dienstverlening niet conflicteert met de belangen van onze aangesloten zzp’ers.

ZZP Nederland BV:                                          

hier gaat u een basis dienstverleningsovereenkomst mee aan. Deze entiteit bevat de helpdesk, onderhoudt de website, verzorgt de abonnee-administratie en de webshop, organiseert activiteiten/bijeenkomsten, financiert de Stichting waar vanuit de collectieve belangenbehartiging voor zzp’ers inhoud krijgt.

ZZP Nederland Verzekeringen BV:

hier betreft het een eigen verzekeringskantoor met volledige vergunning. U wordt niet afhankelijk van maatschappijen en niet afhankelijk van het verkoopresultaat objectief geadviseerd op ieder gebied van verzekeren.

Persoonsgegevens die wij verwerken

ZZP Nederland verwerkt persoonsgegevens. Wij gebruiken uw persoonsgegevens om diensten en/of producten aan te kunnen bieden, onze dienstverlening te verbeteren en om persoonlijk met u te communiceren. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door ZZP Nederland BV en ZZP Nederland Verzekeringen BV. Er worden geen persoonsgegevens uitgewisseld met Stichting ZZP Nederland. Gegevens die ZZP Nederland van u nodig kan hebben of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door ZZP Nederland in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

 • Voorletters en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Bedrijfsnaam
 • Sector en beroep
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 • Telefoonnummer (mobiel of vast)
 • E-mailadres (werk of privé)
 • Bankgegevens

Verwerkt ZZP Nederland ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. ZZP Nederland Verzekeringen BV verwerkt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens over uw gezondheid, uw strafrechtelijk verleden of uw Burgerservicenummer als dat vereist om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. Dit kan alleen met uw toestemming en alleen als het noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

Waarom we gegevens nodig hebben

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met ZZP Nederland, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact te onderhouden en u te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken, maar ook als u een vraag stelt over een van de diensten van ZZP Nederland, verwerken wij gegevens om u zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staat tot het soort dienstverlening vanuit ZZP Nederland. Bijvoorbeeld om u via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van ZZP Nederland. Wilt u niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. Bijvoorbeeld als u zich inschrijft voor een evenement en daarvoor contactgegevens direct uit de ledenadministratie worden opgehaald.

Doeleinden

ZZP Nederland verwerkt uw persoonsgegevens, waarbij als doel geldt; de uitvoering van de overeenkomst. Die uitvoering bestaat uit een aantal acties en werkzaamheden, waaronder, maar niet beperkt tot:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken binnen ‘Mijn ZZP-Nederland’.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • de uitvoering of toepassing van wet en regelgeving

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is ZZP Nederland gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt ZZP Nederland BV en ZZP Nederland Verzekeringen BV zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring

Hoe lang we gegevens bewaren

ZZP Nederland zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wel zijn wij gehouden aan de wettelijke bewaartermijnen die gelden voor de opslag van financiële gegevens, alsmede de door ZZP Nederland Verzekeringen BV verzamelde bijzondere persoonsgegevens.  Als de wettelijke bewaartermijn verstreken is, dan wel als de ‘transactie’ niet tot stand is gekomen, worden uw gegevens in beginsel verwijderd en/of vernietigd.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

ZZP Nederland BV en ZZP Nederland Verzekeringen BV hebben beide toegang tot uw niet bijzondere persoonsgegevens. Dit om te zorgen dat we u maximaal van dienst kunnen zijn als u gebruik wenst te maken van één van onze diensten. ZZP Nederland verstrekt uw gegevens slechts aan derden die noodzakelijk zijn betrokken bij bovenstaande activiteiten en/of werkzaamheden of indien een wet of gerechtelijk bevel dat mogelijk maakt of vereist. Uw gegevens worden nooit verkocht aan derden, verstrekking aan derden geschiedt enkel, indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst, omdat u bijvoorbeeld via ons een boekhoudpakket met korting wenst aan te schaffen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of ambtelijk bevel.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, zoals de serviceorganisatie van ons crm-systeem of onze website, waardoor we u een ‘mijn’-omgeving kunnen aanbieden, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. In alle overige gevallen vraagt ZZP Nederland op voorhand eerst uw toestemming voordat uw persoonsgegevens aan derden worden verstrekt. ZZP Nederland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

ZZP Nederland BV gebruikt functionele en analytische (Google Analytics) cookies. Voor meer informatie over, het gebruik van, cookies verwijzen we u naar ons cookiereglement (https://www.zzp-nederland.nl/cookieverklaring) .

Websitebezoek besloten gedeelte

Voor het bezoeken van de ledenpagina’s van onze website, dan wel de ‘mijn’-omgeving is het vereist dat u bent aangesloten bij ZZP Nederland. Om te zorgen dat onbevoegden hier geen toegang toe hebben, zal u te allen tijde gevraagd worden in te loggen met uw “Aansluitnummer en het enkel bij u bekende wachtwoord”.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen binnen de Mijn ZZP Nederland omgeving. Lukt dit niet of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@zzp-nederland.nl. Verder is het zo dat uw persoonsgegevens alleen kunnen worden geraadpleegd door medewerkers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben.

Beveiliging

ZZP Nederland hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. ZZP Nederland heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij ZZP Nederland toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval ZZP Nederland gebruik maakt van de diensten van derden, zal ZZP Nederland in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via security@zzp-nederland.nl.

OPT-OUT

Om het gebruik van Mijn ZZP Nederland zo makkelijk mogelijk te maken, kan ZZP Nederland je (automatische) serviceberichten sturen. Denk hierbij aan een bevestiging van uw inschrijving of een bevestiging van uw aanmelding voor een juridisch abonnement of een activiteit (workshop etc.) door ZZP Nederland georganiseerd, dan wel een betalingsbevestiging voor opname in uw eigen administratie. Deze serviceberichten bevatten enkel de door u aan ZZP Nederland verstrekte persoonsgegevens, zoals deze ook te allen tijde zijn in te zien via de “mijn’-omgeving. Het is niet mogelijk om je voor deze serviceberichten uit te schrijven. ZZP Nederland beschouwt deze als noodzakelijk voor een goede gebruikerservaring.

Voor overige berichten, zoals onze nieuwsbrief is het mogelijk je door middel van een OPT-OUT in iedere e-mail af te melden voor het ontvangen van berichten over het betreffende onderwerp of van de betreffende organisatie. Indien u geen prijs stelt op informatie over ZZP Nederland of anderszins bezwaar hebt tegen gebruik van uw gegevens, anders dan het doel waarvoor de persoonsgegevens in eerste instantie door ZZP Nederland zijn opgevraagd bij uw aanmelding voor lidmaatschap, kunt u dit aan ons doorgeven via een mail naar info@zzp-nederland.nl.

Wijzigingen privacy beleid

ZZP Nederland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid, bijvoorbeeld wanneer wet- en regelgeving daartoe noodzaakt. Wijzigingen zullen uitsluitend via de website kenbaar worden gemaakt in een aangepaste versie. Raadpleegt u daarom periodiek onze website.

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal ZZP Nederland dat verzoek in beginsel als ‘klacht’ aanmerken. De behandeling van een klacht verloopt volgens de interne klachtenprocedure. Uw verzoek kunt u indienen via het online contactformulier, in te vullen op de website van ZZP Nederland. U ontvangt binnen twee weken na ontvangst van uw klacht een schriftelijke reactie van ons.

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact opnemen met de afdeling administratie van ZZP Nederland, via het e-mailadres administratie@zzp-nederland.nl.

Responsible Disclosure

Bij ZZP Nederland vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is.

Als u een zwakke plek in één van onze systemen heeft gevonden horen wij dit graag zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met u samenwerken om onze klanten en onze systemen beter te kunnen beschermen.

Wij vragen u:

 • Uw bevindingen na ontdekking van de kwetsbaarheid deze aan ons door te geven.
 • Uw bevindingen zo snel mogelijk te mailen naar security@zzp-nederland.nl .
 • Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, verwijderen of aanpassen,
 • Het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten van het lek te wissen,
 • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

Vermijd in elk geval:

 • Het plaatsen van malware of backdoor,
 • Het kopiëren, wijzigen of verwijderen van gegevens of configuraties van een systeem. Een alternatief hiervoor is het maken van een directory listing van een systeem.
 • Veranderingen aan te brengen in het systeem
 • Het herhaaldelijk toegang te verkrijgen tot het systeem of de toegang te delen met anderen
 • Het gebruik van het zogeheten 'bruteforcen' om toegang tot systemen te verkrijgen
 • Het gebruik van denial-of-serviceaanvallen of social engineering

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 1 mei 2018.