Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZZP NEDERLAND B.V.

1. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en overeenkomst tussen ZZP Nederland B.V., ingeschreven bij de KvK onder nummer 01140793 (hierna te noemen ZZP Nederland) en een wederpartij, voor zover partijen niet uitdrukkelijk (schriftelijk) anders zijn overeengekomen.
 2. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet.
 4. Een wijziging in dan wel aanvulling op een overeenkomst komt slechts tot stand wanneer zij door zowel ZZP Nederland als de wederpartij (bij voorkeur schriftelijk) is aanvaard. 

 

2. Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen van ZZP Nederland zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld.
 2. ZZP Nederland kan niet aan een aanbieding worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Een samengestelde aanbieding verplicht ZZP Nederland niet tot het verrichten van een gedeelte van de aanbieding tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
 4. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders. 

3. Prijzen

 1. Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief btw en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten zoals verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 

4.Betaling

 1. De contributie dient de wederpartij jaarlijks  bij vooruitbetaling via automatische incasso aan ZZP Nederland te voldoen.
 2. Indien de automatische incasso om welke reden dan ook niet slaagt, is de wederpartij onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 3. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeid gaande (buiten)gerechtelijke kosten en executiekosten komen voor rekening van de wederpartij. De buiten-gerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40,00.

5. Duur en opzegging aansluitingsovereenkomst

 1. De aansluitingsovereenkomst tussen ZZP Nederland en een wederpartij wordt aangegaan voor de duur van één jaar, waarna deze telkens stilzwijgend met één jaar wordt verlengd.
 2. ZZP Nederland en de wederpartij zijn bevoegd de aansluitingsovereenkomst schriftelijk op te zeggen tegen het einde van de (verlengde) aansluitingsovereenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand.
 3. ZZP Nederland is daarnaast gerechtigd de (aansluitings)overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen dan wel haar uit de (aansluitings)overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten indien de wederpartij, ondanks rappel, in gebreke blijft met tijdige en volledige betaling van de verschuldigde contributie c.q. in gebreke blijft met tijdige en volledige nakoming van andere uit de (aansluitings)overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
 4. Voorts is ZZP Nederland gerechtigd de (aansluitings)overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen indien er sprake is van liquidatie van de wederpartij, aan de wederpartij surseance van betaling is verleend, de wederpartij in staat van faillissement is verklaard, de schuldsanering natuurlijke personen op de wederpartij van toepassing is verklaard, de wederpartij de vrije beschikking over haar vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest dan wel indien de wederpartij haar bedrijf verkoopt.
 5. Indien de aansluitingsovereenkomst door de wederpartij dan wel ZZP Nederland wordt opgezegd, komen de aan de aansluitingsovereenkomst verbonden collectieve voordelen te vervallen vanaf de beëindigingsdatum van de aansluitingsovereenkomst.
 6. Indien ZZP Nederland overgaat tot opzegging of opschorting, dan is zij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 7. Indien ZZP Nederland overgaat tot opzegging van de (aansluitings)overeenkomst, dan zijn de vorderingen van ZZP Nederland op de wederpartij onmiddellijk en in zijn geheel opeisbaar.
 8. Indien de opzegging aan de wederpartij toerekenbaar is, is de wederpartij verplicht de hierdoor ontstane directe en indirecte schade en kosten aan ZZP Nederland te vergoeden.

6. Dienstverlening

 1. ZZP Nederland zal zich naar beste kunnen inspannen haar dienstverlening met zorg uit te voeren en staat niet in voor het bereiken van het door de wederpartij beoogde resultaat.
 2. De wederpartij is gehouden ZZP Nederland alle gegevens en informatie te verstrekken die van belang kunnen zijn voor een correcte uitvoering van de overeenkomst.
 3. De verschuldigde bedragen voor door ZZP-Nederland georganiseerde informatieavonden, workshops, lezingen, thema-avonden etc. dienen bij aanmelding via i-deal aan ZZP-Nederland te worden voldaan.
 4. De wederpartij heeft geen recht op terugbetaling van het betaalde bedrag voor de door eiseres georganiseerde informatieavonden, workshops, lezingen, thema-avonden etc. indien de wederpartij zich afmeldt dan wel zonder afmelding niet verschijnt.
 5. Enkel in geval van afmelding door de wederpartij, zal ZZP-Nederland de aanmelding -indien en voor zover dit naar het oordeel van ZZP-Nederland mogelijk is- in overleg met de wederpartij naar een andere datum verschuiven.
 6. Alle betaalde bijeenkomsten, workshops, trainingen of opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
 7. ZZP Nederland behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.
 8. Na inschrijving ontvangt u een (elektronische) ontvangstbevestiging via e-mail die uw

              inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de

              aanmeldingen.

 1. Per bijeenkomst zijn er altijd een eindig aantal plekken beschikbaar. Zodra een bijeenkomst vol zit, wordt de inschrijving automatisch gesloten.
 2. Door de inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.
 3. Afmelden dient via e-mail te gebeuren.
 4. Bij afmelding voor een betaalde bijeenkomst kan er €5,- aan kosten worden ingehouden.
 5. Afmelding voor een workshop:
  Bij afmelding tot 14 dagen voor aanvang krijgt u het volledige bedrag terug, minus  de eventuele administratiekosten. Bij annulering vanaf 14 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen tijdens de workshop, wordt ook geen geld teruggeboekt.
 6. Mocht u niet kunnen komen, dan mag u ook zelf voor vervanging zorgen. Uw

      deelnamebevestiging is overdraagbaar, maar meld dit wel van te voren.

7. ZZP Nederland Verzekeringen BV

 1. Enkel aangeslotenen bij ZZP Nederland hebben het recht om verzekeringen af te sluiten via ZZP Nederland Verzekeringen BV
 2. Beëindiging van de aansluitingsovereenkomst tussen ZZP Nederland en een wederpartij, heeft als consequentie dat de wederpartij een verzekering, of verzekeringen, afgesloten bij ZZP Nederland Verzekeringen BV zal moeten stopzetten per eerstvolgende contractsvervaldatum van de verzekering. De opzegging van de verzekering(en) vindt echter niet automatisch plaats middels het opzeggen van het lidmaatschap. 

8. Levering van zaken

 1. De overeengekomen leveringstermijn is nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de leveringstermijn dient de wederpartij ZZP Nederland schriftelijk in gebreke te stellen.
 2. De wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze haar ter beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is ZZP Nederland gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de wederpartij.
 3. ZZP Nederland is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 4. De wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken onmiddellijk nadat de zaken haar ter beschikking zijn gesteld.
 5. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de wederpartij over op het moment waarop zaken door ZZP Nederland aan de wederpartij worden geleverd.
 6. Zichtbare gebreken aan geleverde zaken dienen binnen 8 dagen na levering schriftelijk en gespecificeerd aan ZZP Nederland te worden gemeld, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens ZZP Nederland vervalt. Niet zichtbare gebreken aan geleverde zaken dienen binnen 8 dagen na ontdekking hiervan schriftelijk en gespecificeerd aan ZZP Nederland te worden gemeld, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens ZZP Nederland vervalt.
 7. Ingeval van gegronde en tijdige reclame zal ZZP Nederland te harer keuze hetzij de geleverde zaken herstellen of vervangen tegen retournering van de oorspronkelijke geleverde zaken, hetzij een vervangende vergoeding daarvoor aan de wederpartij voldoen of een evenredig gedeelte van de factuur crediteren.
 8. De wederpartij dient ZZP Nederland in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 9. Indien de wederpartij tijdig reclameert, schort dit haar betalingsverplichting niet op.
 10. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de ter zake hiervan door ZZP Nederland gemaakte kosten integraal voor rekening van de wederpartij.

9. Overmacht

 1. ZZP Nederland is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien zij daartoe geheel of gedeeltelijk gehinderd wordt door overmacht.
 2. ZZP Nederland kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan negentig dagen, hebben partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend. 

10. Aansprakelijkheid

 1. Indien ZZP Nederland aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. ZZP Nederland is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat ZZP Nederland is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste dan wel onvolledige gegevens.
 3. Indien ZZP Nederland aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van ZZP Nederland beperkt tot maximaal het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. ZZP Nederland is niet aansprakelijk voor gebreken in en schade veroorzaakt door producten die de wederpartij via ZZP Nederland bij derden afneemt.
 5. ZZP Nederland is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ZZP Nederland of haar leidinggevende ondergeschikten.

11. Intellectuele eigendom

 1. ZZP Nederland behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van intellectuele wet- en regelgeving.
 2. Het is de wederpartij verboden de door ZZP Nederland aan haar beschikking gestelde bescheiden, materialen, producten en promotiemateriaal voor andere doeleinden te gebruiken, te verveelvoudigen, te openbaren, ter beschikking te stellen aan derden dan wel op andere wijze in gebruik te geven, tenzij ZZP Nederland hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.

12. Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

13. Verwerking Persoonsgegevens

1.   Voor zover bij het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de dienstverlening

van ZZP Nederland persoonsgegevens van een wederpartij worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt, overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming. ZZP Nederland verwijst voor verdere informatie naar de uitgebreide Privacyverklaring.

 1. In aanvulling op het voorgaande lid 1 merkt ZZP Nederland nog op er passende    

technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de van een wederpartij verwerkte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de huidige stand van de techniek en de aard van de verwerking.

 

14. Webshop

In onze webshop kunt u op diverse manieren online betalen. Ideal, Bankcontact/MisterCash, SofortBanking, en Paypal betalingen zijn zonder kosten. Bij betalingen met creditcards wordt het totaal af te rekenen bedrag vermeerderd met 2% transactiekosten.

 

Herroepingsrecht – retourneren

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking, ingeval van CD's, DVD's, Blu-Ray discs of software, een verzegeling bevat. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder het product in bezit heeft gekregen.

 

Artikelen retour sturen

 1. De door u bestelde en ontvangen goederen kunnen worden geretourneerd binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen en de door u betaalde factuur bij te voegen. ZZP Nederland zal het door u betaalde bedrag en de oorspronkelijke verzendkosten terugstorten binnen enkele werkdagen.
 2. Retour zenden is voor eigen risico. Het verzenden van uw goederen is voor uw eigen rekening en risico. Dat betekent dat ZZP Nederland niet verantwoordelijk is voor het zoekraken of beschadigen van retour gestuurde artikelen. Vraag bij het verzenden van een pakket altijd om een traceercode en bewaar deze.
 3. Indien het product beschadigd is of zonder originele verpakking is kunnen wij het artikel niet terugnemen. Software op harde dragers kunnen niet retour gestuurd worden als de seal is verbroken. Digitale producten waarvan de download gestart is kunt u niet herroepen. Zodra uw download opent gaat u akkoord met de levering en ziet u af van herroepingsrecht.

 

U kunt uw zending versturen aan:

ZZP Nederland B.V.

Regattaweg 482

9731Groningen

15. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle overeenkomsten tussen ZZP Nederland en een wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 3. Onverminderd het recht van ZZP Nederland een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de ZZP Nederland, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Alle vermelde prijzen op de webwinkel van ZZP Nederland zijn exclusief btw tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.