Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZZP NEDERLAND B.V.

1.    Algemeen


1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en overeenkomst tussen ZZP Nederland B.V., ingeschreven bij de KvK onder nummer 01140793 (hierna te noemen ZZP Nederland) en een wederpartij, voor zover partijen niet uitdrukkelijk (schriftelijk) anders zijn overeengekomen.

2. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet.

4. Een wijziging in dan wel aanvulling op een overeenkomst komt slechts tot stand wanneer zij door zowel ZZP Nederland als de wederpartij (bij voorkeur schriftelijk) is aanvaard.

2.    Aanbiedingen
1. Alle aanbiedingen van ZZP Nederland zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld.

2. ZZP Nederland kan niet aan een aanbieding worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. Een samengestelde aanbieding verplicht ZZP Nederland niet tot het verrichten van een gedeelte van de aanbieding tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
4. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

3.    Prijzen
1. Alle prijzen zijn in euro's en inclusief B.T.W. en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten zoals verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4. Betaling
1. In onze webshop kunt u op diverse manieren online betalen. Ideal, Bankcontact/MisterCash, SofortBanking, en Paypal betalingen zijn zonder kosten. Bij betalingen met credit cards wordt het totaal af te rekenen bedrag vermeerderd met 2% transactiekosten.

5.    Herroepingsrecht – retourneren

1. U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking, ingeval van CD's, DVD's, Blu-Ray discs of software, een verzegeling bevat. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder het product in bezit heeft gekregen.

6.   Artikelen retour sturen

1. De door u bestelde en ontvangen goederen kunnen worden geretourneerd binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen en de door u betaalde factuur bij te voegen. ZZP Nederland zal het door u betaalde bedrag en de oorspronkelijke verzendkosten terugstorten binnen enkele werkdagen.

2. Retour zenden is voor eigen risico. Het verzenden van uw goederen is voor uw eigen rekening en risico. Dat betekent dat ZZP Nederland niet verantwoordelijk is voor het zoekraken of beschadigen van retour gestuurde artikelen. Vraag bij het verzenden van een pakket altijd om een traceercode en bewaar deze.

3. Indien het product beschadigd is of zonder originele verpakking is kunnen wij het artikel niet terugnemen. Software op harde dragers kunnen niet retour gestuurd worden als de seal is verbroken. Digitale producten waarvan de download gestart is kunt u niet herroepen. Zodra uw download opent gaat u akkoord met de levering en ziet u af van herroepingsrecht.

U kunt uw zending versturen aan:

ZZP Nederland B.V.

Regattaweg 482

9731Groningen


7.   
Levering van zaken

1. De overeengekomen leveringstermijn is nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de leveringstermijn dient de wederpartij ZZP Nederland schriftelijk in gebreke te stellen.

2. De wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze haar ter beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is ZZP Nederland gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de wederpartij.

3. ZZP Nederland is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

4. De wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken onmiddellijk nadat de zaken haar ter beschikking zijn gesteld.

8.    Overmacht
1. ZZP Nederland is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien zij daartoe geheel of gedeeltelijk gehinderd wordt door overmacht.

2. ZZP Nederland kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan negentig dagen, hebben partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.

9.    Aansprakelijkheid
1. Indien ZZP Nederland aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. ZZP Nederland is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat ZZP Nederland is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste dan wel onvolledige gegevens.

3. Indien ZZP Nederland aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van ZZP Nederland beperkt tot maximaal het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

4. ZZP Nederland is niet aansprakelijk voor gebreken in en schade veroorzaakt door producten die de wederpartij via ZZP Nederland bij derden afneemt.

5. ZZP Nederland is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ZZP Nederland of haar leidinggevende ondergeschikten.

10. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle overeenkomsten tussen ZZP Nederland en een wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

3. Onverminderd het recht van ZZP Nederland een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de ZZP Nederland, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

Alle vermelde prijzen op de webwinkel van ZZP Nederland zijn exclusief btw tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.